Uchwała Nr XXXVIII/176/13
Rady Gminy Kolno

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

o zamiarze i przyczynach połączenia samorządowych instytucji kultury

Na podstawie i art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 18 i art.19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) i z art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

 2. W wyniku połączenia, z dniem 1  kwietnia 2014 r., zostanie utworzona nowa samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Centrum Kultury Gminy Kolno w Czerwonem„.

 § 2. 1. Połączenie, o którym mowa w § 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

 2. Uzasadnienie zamiaru połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się:

  1. Krajowej Radzie Bibliotecznej i Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w celu zasięgnięcia opinii;
  2. Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu uzyskania zgody na połączenie.

§ 4. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gminakolno.pl  i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełną treść Uchwały wraz z załącznikami można zobaczyć poniżej.  Plik zapisany jest w formacie PDF

inż. Wojciech Jermacz
Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała do pobrania TUTAJ