Działania Gminy Kolno w upowszechnia­niu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat przynoszą konkretne efek­ty. W dniu 2 lutego 2009 r. Wójt Gminy Kol­no dokonał uroczystego otwarcia pierwszego w historii gminy Punktu Przed­szkolnego. Środki na prowadzenie "przed­szkola" gmina pozyskała w wyniku nawiązanej współpracy z Fundacją Eduka­cji i Twórczości w Białymstoku. Pochodzą one z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz­ki 2007-2013, Działanie 9.1 "Wyrównywa­nie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świad­czonych w systemie oświaty" finansowane­go z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do nowoutworzonego "przedszko­la" usytuowanego przy Zespole Szkół Samo­rządowych w Zabielu przyjęliśmy 14 dzieci z obwodu szkoły podstawowej w Zabielu i nie tylko. Rodzice zobowiązani są do przy­wożenia i odbioru swoich pociech, które przebywają w nim przez 5 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu. Nie ponoszą żadnej od­płatności. Realizacja projektu trwać będzie od 1 lutego 2009 r. do 31 lipca 2010 r. Stara­niem gminy dzieci przebywają w pięknie wyremontowanych pomieszczeniach, wypo­sażonych w nowe meble i zabawki. W pra­cy z dziećmi wykorzystywane będą m.in. elementy pedagogiki Marii Montessori. Me­tody te dają dziecku szansę wszechstronne­go rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego oraz wspierającego spontaniczną i twórczą aktywność. Ce­lem stosowanych metod jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości, formowa­nie prawidłowego charakteru, zdobywanie wiedzy i umiejętności szkolnych, a także współdziałania w grupie.

Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres je­go rozwoju. Większość wrodzonych umiejęt­ności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Dlatego działania edukacyjne, pobudzające rozwój intelektual­ny i społeczny dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Umożliwie­nie dzieciom edukacji przedszkolnej staje się priorytetem polityki oświatowej Gminy Kolno. Zorganizowane ww. zajęć jest nie­zwykle trudne z uwagi na duże rozdrobnie­nie i odległości pomiędzy miejscowościami gminy. Tworzenie Punktów Przedszkolnych uzależnione jest od posiadania lokalu speł­niającego wymogi oraz od możliwości zebra­nia grupy przedszkolnej. Ponadto jest to zadanie całkowicie finansowane ze środ­ków własnych gminy. Ważne jest więc, sku­teczne pozyskiwanie funduszy unijnych. Jak nie jest to proste niech świadczy fakt, że bardzo chcieliśmy utworzyć Punkt Przed­szkolny w Lachowie. Na razie się nie udało, ale nie re­zygnujemy. Ośro­dek prędzej, czy później tam powsta­nie. Pomimo świadomo­ści, że podejmowa­ne zadania nie są łatwe, to jednak ich znaczenie dla roz­woju dzieci tylko utwierdza Wójta i radnych Gminy Kol­no do konsekwentnego stwarzania warun­ków do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich. Osobiście cieszę się, że rów­nież moja praca i zaangażowanie w pisanie wniosku oraz negocjowanie warunków umowy o współpracy pomiędzy Gminą Kolno, a Fundacją Edukacji i Twórczości w Białymstoku doprowadziły do utworzenia Punktu w Zabielu. Jestem przekonany, że jest to zaledwie dobry początek działań gminy - tak ważnych dla rozwoju dzieci.