Zmieniony Harmonogram wywozu odpadów komunalnych można zobaczyć TUTAJ

 


Wójt Gminy Kolno informuje, że w październiku b.r. firma wywozowa MPO Białystok przeprowadzi odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości mieszkańców Gminy Kolno. Proszę o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję w dniach odbioru podanych poniżej:

Data odbioruMiejscowość

25.X.2013r.

Kumelsk, Kowalewo, Glinki, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Kiełcze Kopki, Danowo, Okurowo, Filipki Małe, Filipki Duże,  Stare Kiełcze, Żebry

26.X.2013r.

Tyszki Łabno, Rydzewo, Kossaki, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Stary Gromadzyn,Gromadzyn Wykno,Czernice, Pachuczyn, Wścieklice, Zaskrodzie, Obiedzino, Koziki Olszyny

28.X.2013r.

Lachowo, Górskie, Wykowo, Brzozowo, Brzózki, Bialiki, Rupin, Czerwone (kolonie  od strony Rupina), Wincenta

29.X.2013r.

Czerwone wieś, Czerwone kolonie, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

30.X.2013r.

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki

31.X.2013r.

Niksowizna, Łosewo, Janowo, Borkowo,  Borkowo kolonie,

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, do nich należą: tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, krzesła, stoły, szafy, pierzyny, rowery, zabawki o dużych rozmiarach, wózki dziecięce itp.


 Pierwszy wywóz odpadów komunalnych w lipcu dla miejscowości Zabiele, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi i Gietki zostanie przeprowadzony dla odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie 18 lipca.Odpady zmieszane będą wywożone dwa razy w miesiącu, drugi termin to 31 lipca. Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego, o którym każdy mieszkaniec zostanie poinformowany listownie. Informacja o rachunkach bankowych Gminy Kolno znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolnobip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/bd30acf8f644c62/nume_rach_bank_urze_gmin.htm 


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych można zobaczyć TUTAJ

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych może być zmieniony lub poprawiony z uwagi na zmianę tras lub zmianę terminu wywozu odpadów. Terminy wywozu odpadów zbieranych selektywnie uzupełnimy wkrótce. Pierwszy harmonogram będzie dostępny również u wszystkich sołtysów. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem wywozów odpadów komunalnych.


Uprzejmie informujemy, że wszystkie odpady remontowo-budowlane, powstałe w wyniku remontu lub budowy obiektów na terenie nieruchomości, należy gromadzić w kontenerach do tego celu zamówionych. Właściciel nieruchomości lub prowadzący remont (budowę) ma obowiązek zamówić taki kontener w firmie zajmującej się odbiorem odpadów i na podstawie indywidualnej umowy uiścić opłatę za wywóz wytworzonych odpadów budowlanych.

 W związku z powyższym, wszystkie tego typu odpady wystawione przed posesję, nie będą odbierane przez firmę wywozową, zbierającą odpady komunalne.


 W związku z licznymi pytaniami naszych Mieszkańców w sprawie pojemników na odpady komunalne Wójt Gminy Kolno informuje, że każdy właściciel posesji ma obowiązek zakupu pojemnika we własnym zakresie.

 Wielkość pojemnika należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, mogą to być pojemniki: 120 litrów, 240 litrów lub 1100 litrów.

 Przypominamy, że opłata za odbiór odpadów komunalnych nie jest zależna  od wielkości  i ilości pojemników.


Odbiorem śmieci z terenu gminy Kolno zajmie się spółka z Białegostoku. Firma MPO w przetargu ogłoszonym przez władze gminy złożyła najkorzystniejszą ofertę. O wyborze zadecydowała najniższa cena.


    Ustawa o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg obowiązków dla gmin i właścicieli nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kolno przedstawia się następująco:

 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
 2. Opłata ponoszona jest za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 3. Do dnia 31 marca 2013r. należy złożyć pierwszą deklarację o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami.

  Cennik opłat:

  Stawki opłaty - nieruchomości zamieszkałe

  ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
  • małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 17 zł/ m-c,
  • duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 30 zł/ m-c.
  ODPADY ZMIESZANE:
  • małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 32 zł/ m-c,
  • duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 58 zł/ m-c.

  Stawki opłaty - nieruchomości niezamieszkałe (szkoły, biblioteki, remizy, sklepy, zakłady usługowe, cmentarze itp.)

  ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
  • pojemnik 120 l – 12 zł,
  • pojemnik 240 l – 22 zł,
  • pojemnik 1100 l – 50 zł
  ODPADY ZMIESZANE:
  • pojemnik 120 l – 18 zł,
  • pojemnik 240 l – 34 zł,
  • pojemnik 1100 l – 80 zł.
 4. Do deklaracji załączamy kopię umowy z przedsiębiorcą, który do chwili obecnej odbiera odpady.

 5. W przypadku niezłożenia deklaracji opłata zostanie naliczona w drodze decyzji na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 6. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych.
 7. W deklaracji właściciel zaznacza sposób gromadzenia odpadów – selektywny lub zmieszany.
 8. Do zbierania odpadów segregowanych stosujemy worki lub pojemniki.
 9. Wszystkie odpady wysegregowane (plastik, metal, papier) można wrzucać razem do jednego worka lub pojemnika bez podziału na oddzielne grupy odpadów; szkło wrzucamy do oddzielnego worka.
 10. Gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który będzie prowadził wywóz odpadów.
 11. Obecnie podpisane umowy na wywóz odpadów zostaną rozwiązane za porozumieniem stron z chwilą, kiedy Gmina podpisze umowę z przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu. Zgodnie z informacjami firm, które wpłynęły do urzędu i sołtysów wsi, nie ma obowiązku składania dokumentu do firm o rozwiązanie umowy.
 12. Do końca czerwca 2013r. opłatę za wywóz odpadów uiszczamy do firmy wywozowej, od lipca 2013r. opłatę za odbiór odpadów uiszczamy na konto gminy.
 13. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami wnosimy na konto Urzędu Gminy Kolno do dnia 15 sierpnia 2013r.