Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2019 - Dnia 25 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2019 otrzymało do rozdysponowania 39 209,13 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

  • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki – dalsza część - 30 000 zł,
  • remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - dalsza część - 6000 zł,
  • żwirowanie dróg gminnych: Zabiele Zarośle, od Karczmy w stronę p. Gajdy, od p. Dymczyka do p. Klama - 3209,13 zł (na powyższe żwirowania będą dodatkowo przeznaczone środki gminne).