Zebranie sprawozdawcze OSP za 2013 rok

Dnia 01.02.2014 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Zabielu.

Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP dh. Andrzej Sekściński. Przedstawił porządek zebrania. Przywitał przybyłych gości w osobach:

- wójt Gminy Kolno – Tadeusz Klama –prezes Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kolnie,

- dh. Antoni Lewandowski –Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,

- st. kpt. Lech Kowalczyk – Komendant Powiatowy PSP w Kolnie.

- Kazimierz Koter – dyr. CKGK w Koźle.

Powołano przewodniczącego walnego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

Dh. funkcyjni : prezes oraz naczelnik przedstawili sprawozdania z działalności OSP. Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe . Komisja rewizyjna przyjęła sprawozdania z działalności oraz finansowe i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.

Zatwierdzono plan działalności i plan finansowy na 2014 rok.

Zatwierdzono do realizacji następujące wnioski zgłoszone w czasie dyskusji:

1. Poczynić starania w kierunku wyszkolenia pilarzy i ratowników medycznych.

2. Poczynić starania w kierunku wykonania postumentu figurki Św. Floriana na jubileusz 90-lecia OSP

3. Remont samochodu OSP

4. Uruchomienie SMS do alarmowania strażaków.

Na tym zebranie zakończono.