HARMONOGRAM WYWOZU W 2021 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2021 II półrocze - POBIERZ

HARMONOGRAM WYWOZU W 2021 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO II półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Lipiec 05 19 05, 19 12 30
Sierpień 02 16 02, 16 09  
Wrzesień 06 20 06, 20 13  
Październik 04 18 04, 18 11 22
Listopad 08 22 08, 22 15  
Grudzień 06 20 06 13  

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2021 I półrocze - POBIERZ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ

 

HARMONOGRAM WYWOZU W 2021 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO I półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Styczeń 04 18 18 11  
Luty 01 15 15 08  
Marzec 01 15 01, 15 08  
Kwiecień 01 19 01, 19 12 16
Maj 10 24 10, 24 17  
Czerwiec 07 21 07, 21 14  

SELEKTYWNE (worki foliowe):

  • niebieski – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
  • żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)


BIODEGRADOWALNE (worek brązowy) - odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

ZMIESZANE (pojemnik – minimalna pojemność 120 l) – odpady komunalne, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

GABARYTY - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą następujące opłaty:

- miesięczna stawka opłaty za  zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 23 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 69 zł za jednego mieszkańca

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1zł miesięcznie za jednego mieszkańca

-stawka opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

1) worek 120l – w wysokości 18,00zł;

2) worek 240l – w wysokości 35,00 zł;

3) pojemnik 1100 l – w wysokości 58,00zł;

4) pojemnik 7000 l-w wysokości 360,00zł.

- stawka opłaty podwyższonej za pojemnik/worek o określonej pojemności, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) worek 120 l – w wysokości 36,00zł;

2) worek 240 l –w wysokości 70,00zł;

3) pojemnik 1100 l –w wysokości 116,00 zł;

4) pojemnik 7000 l – w wysokości 720,00zł.