b_250_200_16777215_00_images_stories_2014_smieci.jpg

   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 r. dla miejscowości: Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2023 I półrocze - POBIERZ

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2023 II półrocze - POBIERZ

Więcej informacji - TUTAJ

Zgodnie z uchwałą NR XLVI/298/22 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2022 r. od stycznia 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustala miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 27,00 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalona została miesięczna stawka opłaty podwyższonej w wysokości 81,00 zł za jednego mieszkańca, czyli trzykrotność stawki. Uchwała zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Określenie  nowej stawki opłaty wynika z  różnicy kwoty wpływów z opłat pobranych od mieszkańców gminy przy dotychczasowej stawce a zakładanych kosztów prowadzenia systemu gospodarowania odpadami w gminie, które obejmują:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2)  utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługę administracyjną systemu;

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

5) pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości w worki do segregacji odpadów;

6) usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (dzikie wysypiska).

Zgodnie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania od stycznia 2023 r., za każdy miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów.

Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.