O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie  art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256) i w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust.1 pkt. 11 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Wójt Gminy Kolno

zawiadamia strony postępowania

że zebrano wszystkie materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zabiele, na działce o numerze ewidencyjnym 427/4 w gminie Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie”.

 

 

Link do mapy https://kolno.e-mapa.net/?userview=15