O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie  art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256)  i w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust.1 pkt. 11 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam 

że w dniu 12.04.2021 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zabiele, na działce o numerze ewidencyjnym 427/4 w gminie Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie”.

 

 

Link do mapy https://kolno.e-mapa.net/?userview=15