Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - I półrocze 2021 r. dla miejscowości: Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna.

 Więcej informacji - TUTAJ

 

Zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą następujące opłaty:

- miesięczna stawka opłaty za  zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 23 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 69 zł za jednego mieszkańca

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1zł miesięcznie za jednego mieszkańca

-stawka opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

1) worek 120l – w wysokości 18,00zł;

2) worek 240l – w wysokości 35,00 zł;

3) pojemnik 1100 l – w wysokości 58,00zł;

4) pojemnik 7000 l-w wysokości 360,00zł.

- stawka opłaty podwyższonej za pojemnik/worek o określonej pojemności, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) worek 120 l – w wysokości 36,00zł;

2) worek 240 l –w wysokości 70,00zł;

3) pojemnik 1100 l –w wysokości 116,00 zł;

4) pojemnik 7000 l – w wysokości 720,00zł.