Fundusz sołecki w Zabielu 2019

   Dnia 25 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku.

  Jerzy Pisiak, sołtys Zabiela otwierając zebranie wiejskie przedstawił jego plan. Informacje o korzyściach płynących z funduszu sołeckiego oraz jego realizacji w 2018 roku w Gminie Kolno przybliżył wójt Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski. Wójt przypomniał także o zbieraniu kamieni w jednym miejscu w danej miejscowości, które zostaną pokruszone a powstałe kruszywo posłuży do utwardzania dróg w danym sołectwie. W Zabielu na takie miejsce zaproponowano plac przy cmentarzu parafialnym.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2019 otrzymało do rozdysponowania 39 209,13 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

- poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki – dalsza część - 30 000 zł,

- remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - dalsza część - 6000 zł,

- żwirowanie dróg gminnych: Zabiele Zarośle, od Karczmy w stronę p. Gajdy, od p. Dymczyka do p. Klama - 3209,13 zł (na powyższe żwirowania będą dodatkowo przeznaczone środki gminne). 

Po głosowaniu był czas na własne pytania i dyskusję. Na tym zebranie wiejskie zakończono.

Fundusz sołecki w Zabielu 2019