Źródło obrazka: https://pixabay.com/pl/kolektory-s%C5%82oneczne-1273129/

Szanowni Państwo!

   Wójt Gminy Kolno informuje, że do dnia 6 lutego 2017 roku będzie prowadzony nabór deklaracji zainteresowanych mieszkańców Gminy Kolno udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Spotkanie na ten temat odbędzie się dnia 1 lutego 2017r. o godzinie 10:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, Czerwone 50, 18-500 Kolno.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 65 proc. całkowitych kosztów zakupu i montażu:

 1. Instalacji kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.

Planowana jest możliwość dofinansowania dwóch wariantów instalacji solarnej:

a) wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 250 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących do pięciu mieszkańców; szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego zestawu to ok. 5000 zł - 35% (wartość szacunkowa całej instalacji 14 200zł);

b) wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 350 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu mieszkańców; szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego zestawu to ok. 6000 zł - 35% (wartość szacunkowa całej instalacji 17 200zł);

 2. Instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Planowana jest możliwość dofinansowania trzech wariantów instalacji fotowoltaicznej:

a) instalacja o mocy 2,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 2000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 90 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacji ok. 5300 zł - 35% (wartość szacunkowa całej instalacji 15 200zł);

b) instalacja o mocy 3,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 3000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 120 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacji ok. 6300 zł - 35% (wartość szacunkowa całej instalacji 18 000zł);

c) instalacja o mocy 4,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 4000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 160 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacji ok. 8400 zł - 35% (wartość szacunkowa całej instalacji 24 000zł);

d) instalacja o mocy 5,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną powyżej 160 zł); szacunkowa wysokość wkładu własnego jaką poniesie gospodarstwo domowe w związku z wykonaniem wskazanej instalacji ok. 10 500 zł - 35% (wartość szacunkowa całej instalacji 30 000zł);

W pozostałej części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ogólne warunki i informacje o Projekcie:

  1. Warunkiem udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie deklaracji oraz złożenie jej w wyznaczonym terminie i czasie. Deklaracje niekompletne zostaną odrzucone. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.gminakolno.pl bądź w Biurze Obsługi Klienta Gminy Kolno.
  2. Na etapie wyboru deklaracji zostanie zweryfikowany fakt niezalegania uczestnika Projektu z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Kolno. W Projekcie mogą brać udział osoby, które nie zalegają z ww. opłatami.
  3. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania Projektu, zostaną podpisane umowy z właścicielami nieruchomości określające szczegółowe warunki udziału w Projekcie oraz wzajemne zobowiązania Stron.

UWAGA!

W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 6 lutego 2017 roku złożyć w Urzędzie Gminy Kolno, osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 wypełnioną deklarację uczestnictwa. Deklaracja ta pozwoli również na zweryfikowanie, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne wymagania do wykonania instalacji oraz na dobór odpowiedniej wielkości instalacji solarnej i fotowoltaicznej.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji na wykonanie obu instalacji.

Deklaracja mieszkańca - kolektory słoneczne - POBIERZ

Deklaracja mieszkańca - fotowoltaika - POBIERZ