Wybory Sołtysa w Zabielu

   Dnia 21 lutego odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Radny Marek Bazydło przywitał wszystkich zebranych oraz gości w osobie wójta Gminy Kolno, Józefa Bogdana Wiśniewskiego. Przewodniczącym zebrania wiejskiego został radny Jan Pieklik. Głos zabrał wójt Józef Bogdan Wiśniewski, który przedstawił zebranym działania, które podejmuje Gmina Kolno bezpośrednio dotyczące mieszkańców Zabiela. Głównym z nich jest przywrócenie funduszu sołeckiego oraz związanych z tym korzyściach dla mieszkańców oraz dla samej gminy. Fundusz sołecki są to pieniądze wyodrębnione z budżetu gminy, o których mogą bezpośrednio decydować mieszkańcy i to od nich zależy, na co te pieniądze wydać. Za zgodne z przepisami zagospodarowanie kwoty funduszu sołeckiego przysługuje gminie 30-procentowy zwrot tych pieniędzy. Na Zabiele będzie przypadać ponad 20 tysięcy złotych. Będą prowadzone także rozmowy z mieszkańcami o przywrócenie inkasa sołtysów w podatku rolnym. O realizacji remontu drogi wojewódzkiej z Kolna do Zabiela, a także z Zabiela do Ptaków, wójt otrzymał wstępne zapewnienie od marszałka województwa podlaskiego Mieczysława Baszko.

    Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i członków komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym został Andrzej Sekściński, a członkami: Zdzisław Góralczyk i Marlena Dymczyk. Najpierw dokonano zgłoszenia kandydatów na sołtysa. W głosowaniu tajnym wyborcy wybrali nowego sołtysa wsi Zabiele, którym został dotychczasowy sołtys Jerzy Pisiak. Po wyborze sołtysa w takim samym głosowaniu dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej, którymi zostali: Kowalczyk Władysław, Nadolny Stanisław oraz Dymczyk Maciej. Obsługą administracyjną zebrania wyborczego zajmowała się pani Magdalena Pietruszka z Urzędu Gminy Kolno.

Na zebraniu podjęto następujące wnioski:

 1. Remont drogi od Remizy OSP do drogi wojewódzkiej.

 2. Remont drogi na łąki za wsią Zabiele od Klimka.

 3. Remont drogi na łąki od „Starej Wsi” – łącznik Zakaleń.

 4. Powrót inkasa Sołtysów.

 5. Parking przy Remizie OSP w Zabielu.

 6. Książeczki na opłaty za śmieci.

 7. Opłata za wodę czy mogłaby być dokonywana co miesiąc.

 8. Prośba o organizowanie zebrań wiejskich przynajmniej dwa razy do roku.

 9. Wycinka krzaków przy wyjeździe z Przymiarek na prawo, działka Pana Sławomira Malinowskiego.

Na tym przewodniczący zebranie wiejskie zakończył.