Wybory sołtysa i rady sołeckiej

   Już niedługo odbędą się w naszym sołectwie wybory sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim. Termin zebrania ustala dotychczasowy sołtys z pracownikiem obsługi administracyjnej zebrań wyborczych, którym w sołectwie Zabiele jest pani Magdalena Pietruszka. Wyboru nowego sołtysa należy dokonać do 20 lutego.

 

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów, sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy Kolno za pośrednictwem upoważnionych pracowników.

Dokładny termin i godzina zebrania jest uzgadniania z dotychczasowym sołtysem. Sołtys jest zobowiązany powiadomić mieszkańców sołectwa o terminie zebrania wyborczego na, co najmniej 5 dni przed jego terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym. Dla ważności wyborów konieczny jest udział w zebraniu, co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana liczba mieszkańców, ogłasza się jego drugi termin (co najmniej 30 min. później). Wybory dokonane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział.

Porządek zebrania wiejskiego

1. Otwarcie zebrania przez dotychczasowego sołtysa.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, który poprowadzi zebranie do czasu wyboru nowego sołtysa.

3. Wybory sołtysa
    a) powołanie komisji skrutacyjnej
    b) zgłaszanie kandydatów na sołtysa
    c) głosowanie tajne
    d) podanie wyników głosowania tajnego

4. Przekazanie prowadzenia zebrania nowemu sołtysowi.

5. Wybory rady sołeckiej
    a) powołanie komisji skrutacyjnej
    b) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej
    c) głosowanie tajne
    d) podanie wyników głosowania tajnego

Sposób głosowania

Głosowanie jest tajne. Wyborcy głosują za pośrednictwem kart do głosowania.
Mieszkaniec sołectwa oddaje swój głos przez postawienie znaku "X" przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata na sołtysa. Niepostawienie żadnego znaku, bądź postawienie więcej niż jednego znaku "X" powoduje nieważność głosu.
W przypadku wyboru rady sołeckiej, wyborca głosuje stawiąc znak "X" przy wybranych przez siebie kandydatach. Postawienie więcej niż trzech znaków "X" lub niepostawienie żadnego znaku powoduje nieważność głosu

Terminarz wyborów w załączniku poniżej.

Zachęca się mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w wyborze swych przedstawicieli.

Terminarz wyborów - sołtysi i rady sołeckie - POBIERZ