Zapraszamy na IV Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

   Zapraszamy na IV Jesienny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 26 października w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu.

Regulamin IV Jesiennego Turnieju Tenisa Stołowego:

1. CEL TURNIEJU:

 • Popularyzacja gry w tenisa stołowego, rozwijanie zainteresowań i umiejętności sportowych.
 • Propagowanie kultury fizycznej i sportu szkolnego w środowisku.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Integracja uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich Gminy i Miasta Kolno.

2. ORGANIZATORZY:    

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Zabielu

 TURNIEJ FINASOWANY JEST PRZEZ GMINĘ KOLNO

3. TERMIN i MIEJSCE:

 • Turniej będzie rozgrywany w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu dnia 26.10.2014r. godz. 9:00
 • Zapisy do udziału w turnieju dla szkół podstawowych i gimnazjów trwają do 24 października 2014r. Opiekunowie dostarczają zgłoszenie z listą zawodników i potwierdzają przybycie telefonicznie: (86)2783014. Pozostałe kategorie: osobiście 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.

4. UCZESTNICY, KATEGORIE, PRZEPISY:

 • Kategorie wiekowe:

- 9:00    szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy)

 - 10:30  gimnazja ( dziewczęta i chłopcy)

- 12:00  szkoły ponad gimnazjalne (dziewczęta i chłopcy)

- 12:30  open (panie i panowie)

 • Do wzięcia udziału w Turnieju uprawnieni są mieszkańcy Gminy i Miasta Kolno.
 • W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki posiadający co najmniej roczną przerwę od rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, bez licencji z przynależnością klubową.
 • Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym do dwóch przegranych (do 11 punktów), zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS.
 • Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ze względu  na liczbę uczestników.
 • Pary do gry będą kojarzone poprzez losowanie.
 • Mecze sędziują osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Uczestnicy turnieju rozgrywają mecze własnymi rakietkami.
 • Zawodnicy mają prawo do kilku punktowej rozgrzewki przed meczem.

5. NAGRODY:

W każdej kategorii: za I miejsce puchar, I-III miejsce medal, IV-VI miejsce dyplom.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zawodnicy, opiekunowie i  kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego.
 • Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zniszczone i skradzione podczas trwania Turnieju.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wszelki sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator oraz Sędzia Główny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Prezes UKS „Sprint”

Agnieszka Chutkowska

Fot. Agnieszka Chutkowska

Regulamin turnieju

POBIERZ