Zakończono remonty dróg w Zabielu

   W ubiegłym tygodniu zakończono prace przy remoncie odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 przez Zabiele oraz drogi gminnej prowadzącej od skrzyżowania z ww. drogą na Starą Wieś.

   Remont nawierzchni  głównej drogi przez Zabiele dotyczył odcinka o długości 0,850 km od km 25+150 do km 26+000 – od szkoły do kościoła. Zadanie polegało na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4cm oraz obejmowało remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz wykonanie cieków przykrawężnikowych z kostki betonowej gr. 8cm. Wykonano oznakowanie poziome na całej długości drogi przez Zabiele. Realizowane było w wyniku przetargu, który organizował Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

Drugie zadanie zlecone natomiast przez Urząd Gminy Kolno dotyczyło remontu odcinka drogi gminnej prowadzącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647 na Starą Wieś.

W ramach remontu przeprowadzone zostały następujące prace: ścięcie poboczy, remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa, wyrównanie istniejącej nawierzchni z warstwy wyrównawczej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy.

Remont tych dróg wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży.