XXI sesja Rady Gminy Kolno | Fot. www.gminakolno.pl

   Na XXI sesji Rady Gminy Kolno odbywającej się 29 listopada 2016 roku radni podjęli siedem uchwał, z czego trzy dotyczyły kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od stycznia 2017 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosną, ale wciąż będą należeć do niższych w regionie. W gminie Kolno to pierwsza od dwóch lat zmiana cen wymuszona zewnętrznymi czynnikami.

W trakcie sesji nie było dyskusji nad projektami uchwał. Radni podejmowali je jednogłośnie, bo gorące rozmowy toczyły się podczas posiedzenia komisji Rady Gminy Kolno. To tam wspólnie wypracowano najkorzystniejsze w tej sytuacji rozwiązania dla mieszkańców naszej gminy.

Na zmianę stawek wpływ mają głównie dwie podwyżki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii, gdzie zgodnie z prawem dziś muszą trafiać śmieci z naszej gminy. Pierwsza podwyżka obowiązywała od stycznia 2016 r.  (ze 199,42 zł na 239,31 zł brutto za tonę odpadów zmieszanych).

- Już w grudniu 2015 r. przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy domagało się zmiany umowy podpisanej na lata 2015 - 2016 o dodatkowe wynagrodzenie, co skutkować musiałoby podwyżkami dla mieszkańców - mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Sprawa oparła się o Sąd Rejonowy w Łomży, ale do zmiany umowy nie doszło. Skutecznie ochroniliśmy mieszkańców przed podwyżką na cały 2016 rok.

Dziś, kiedy Gmina Kolno musi w drodze przetargu, wyłonić wykonawcę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2017 rok nie uda się już utrzymać stawek na dotychczasowym poziomie, bo od stycznia 2017 wchodzi kolejna podwyżka na RIPOK w Czartorii (z 239,31 na 303,92 zł). Prawo jest takie, że opłaty pobierane od mieszkańców muszą w całości pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z gminy. Ogłoszone dwa przetargi zostały unieważnione, ponieważ proponowane przez wykonawców kwoty były wyższe niż ta zabezpieczona w budżecie Gminy Kolno. Obecnie Gmina Kolno ogłosiła już trzeci przetarg.

- Zadaniem moim i Rady Gminy Kolno jest obrona interesów mieszkańców gminy, dlatego dokonaliśmy wnikliwej analizy podwyżek cen za przyjęcie śmieci do zakładu w Czartorii wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża. Nasz protest w tej sprawie trafił już do władz Łomży - informuje wójt Józef Wiśniewski. - Zbadamy też, czy możliwa będzie zgodna z prawem zmiana RIPOK w Czartorii na ten, który jest w Czerwonym Borze, gdzie ceny za odpady są niższe.

Nowe stawki, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr XXI/126/16 obowiązywać będą w od stycznia 2017 r. wyniosą:

1) od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 20 zł

2) od dużych gospodarstw domowych ( powyżej 2 osób) - 42 zł

Natomiast wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wyniosą:

1) od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 40 zł

2) od dużych gospodarstw domowych (powyżej 2 osób) - 84 zł

Uchwała określa też stawki za pojemniki od nieruchomości niezamieszkałych oraz ryczałtową stawkę opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Mieszkańcy otrzymają zawiadomienia o nowych stawkach za odpady komunalne. Zmiana cen nie jest powodem do składania nowej deklaracji.

- Podwyżki stały się faktem, ale i tak ten podatek w naszej gminie po podwyżce, w porównaniu ze stawkami za odpady komunalne w innych gminach, wciąż jest najmniej dotkliwy dla mieszkańców - mówi wójt Józef Wiśniewski. - Niższe stawki płacą mieszkańcy deklarujący selektywną zbiórkę odpadów. To bardzo ważne, by ta selekcja była dokładna, bo to również ma wpływ na koszty. Jeśli gmina nie osiąga odpowiednich wskaźników recyklingu musi płacić kary, co przekłada się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, a w efekcie ma wpływ na wysokość opłat uiszczanych przez mieszkańców.

W trakcie XXI sesji radni podjęli również uchwały:

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- w sprawie terminu, częstotliwości, i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 – 2024

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 rok

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu.

Więcej zdjęć TUTAJ