Fot. www.gminakolno.pl

   Na ostatniej sesji ( 30 maja br.) radni gminy Kolno podjęli uchwały:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 – 2024

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 rok

- w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

   Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę od 1 lipca br. do 30 czerwca 2015 r. cena 1 metra sześciennego wody wynosić będzie 3,74 zł netto + VAT , a opłata abonamentowa miesięczna – 7,36 zł netto  + VAT. Do każdego metra sześciennego wody dla wszystkich taryfowych odbiorców ustalono dopłatę w wysokości 0,81 zł netto + VAT . Kwotę dopłaty pokrywa się z budżetu Gminy Kolno. Dla odbiorców wody z naszej gminy oznacza to, że za metr sześcienny płacić będą stawki na takim samym poziomie jak dotychczas, czyli 3,16 zł brutto. O ok. 6 groszy wzrośnie tylko opłata za abonament, zatem będzie to 7,95 zł brutto.

   Na ostatniej sesji radni zapoznali się z informacjami na temat działalności Lokalnej Grupy Działania Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której członkiem jest m.in. gmina Kolno. Obszerną informację, ilustrowaną slajdami przedstawiła zebranym pani Agnieszka Rutkowska, wiceprezes Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca ( na zdjęciu).

   Prezentację pt. „10 lat w Unii Europejskiej na terenie gminy Kolno” przedstawił Andrzej Jarzyło, kierownik referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego w UG Kolno. Na slajdach pokazane były najważniejsze inwestycje zrealizowane przy udziale unijnych pieniędzy. Gmina Kolno zrealizowała 50 unijnych projektów w ramach PROW, POKL i PPWOW. Wartość dofinansowania wyniosła 8 761 588 zł.